Activiteiten

zaterdag 01 augustus
aanvang 10:00 uur

Ga voor bijzondere en unieke activiteiten naar www.amelandermusea.nl.

 

Nieuws!

Wisselende exposities!
01-04-2016

 

 

Kijk voor het juiste aanbod op www.amelandermusea.nl

Activiteiten bij het Natuurcentrum
06-05-2015

Natuurcentrum Ameland organiseert een breed scala aan activiteiten, zowel binnen als buiten het...

Excursie mogelijkheden

Excursie mogelijkheden (Deutscher Text nachstehend)

Informatie en boekingen: tel. Nr. 0519-542737 of via amelandermusea@planet.nl

Wadpracticum
Tellen, tekenen, determineren, kleuren...; in het Natuurcentrum is een goed geoutilleerd practicumlokaal ingericht waar groepen actief aan de slag kunnen met de biologie en de aardrijkskunde van 'Het Wad'. Het practicum, speciaal bedoeld voor schoolgroepen, wordt begeleid door de educatieve dienst van het Natuurcentrum.
Duur: 2 uur, maximale groepsgrootte: 25 personen


Avond bostocht
's Avonds is het bos altijd anders, je ziet andere dieren, hoort andere geluiden en komt misschien van alles tegen. De avond bostocht wordt gehouden in het Hollumer bos, onder het schijnsel van de vuurtoren en is in de zomermaanden prima te combineren met een beklimming van diezelfde vuurtoren.Het wordt donker in het bos, dus neem een zaklantaarn mee.
Duur 1,5 uur, maxmale groepsgrootte 25 personen.


De Eendenkooi
Eeuwenoud is de methode om in een eendenkooi eenden te vangen. Eeuwenoud is ook de 'Nassaukooi' op Ameland: hij is in 1705 aangelegd door de Prinses van Oranje Amalia van Anhalt Dessau. Ook nu nog loopt er een kooiker rond en zijn er eenden aanwezig. Wie een bezoek brengt aan deze eendenkooi maakt op een boeiende manier kennis met een heel bijzonder oud ambacht. U vindt de eendenkooi op de kooiplaats bij Buren.
Duur: 1,5 uur, maximale groepsgrootte: 50 personen.
 
Excursie Wat is Wad?
Laarzen of gymschoenen  aan en de dijk over: wie op Ameland is mag eigenlijk niet weggaan zonder even over het Wad te hebben gelopen. Het Natuurcentrum organiseert hier excursies waarbij het ontstaan, het beheer, de bedreigingen en de enorme natuurwaarden van het waddengebied centraal staan. Graaf eens mee in de waddenbodem en ontdek welke rijkdom aan dierlijk leven zich hierin bevindt. Kijk eens naar de vogels die hier foerageren.
Duur: 1,5 uur, maximale groepsgrootte: 25 personen.
 
Excursie Noordzeestrand
Het strand... is dat niet om te zonnen? Ja, maar er is veel meer te zien. Wat allemaal? Dat wordt duidelijk tijdens de excursies die het Natuurcentrum op het strand van Ameland organiseert. De natuur van het strand en de zee oever krijgt aandacht. Maar ook al die bijzondere vondsten die je kunt doen langs de vloedlijn: weekdieren, schelpdieren, kwallen en zeesterren maar ook... shampooflessen uit China.
Duur: 1,5 uur, maximale groepsgrootte: 25 personen

Excursie Oerd
Een van de mooiste duingebieden van Ameland is het Oerd. Het biedt een zeer afwisselend duinlandschap, met hoge toppen en laaggelegen duinvalleien. Door het Oerd organiseert het Natuurcentrum een wandeling waarbij u kennis maakt met de fauna - broedvogels als de Zilvermeeuw, de Eidereend, de Tapuit en de Graspieper - en de flora - de prachtige duinvegetatie waar in het voorjaar zelfs de orchideeen bloeien.
Duur: 1,5 uur, maximale groepsgrootte: 25 personen.
 
 
Excursie Korren aan het strand
Garnalen, krabben, platvissen, kwallen, zandspieringen, heremietkreeften en zeesterren... ze horen bij de vangst die je doet als je met een 'kor' langs het strand gaat. Zo'n 'kor' is een visnet dat rond het eiland door vissersvaartuigen wordt gebruikt. Het Natuurcentrum heeft een kleine kor gemaakt die op ingenieuze wijze vanaf het strand het water wordt ingetrokken. Vooral tijdens de tweede helft van de zomer worden hiermee bijzondere vangsten gedaan. Van die vangsten wordt tijdens de excursie op het strand een aquarium gemaakt, dat een boeiend beeld levert van het leven vlakbij de Amelander kust.
Duur: 1,5 uur, maximale groepsgrootte: 25 personen
 
Excursie Bos en Duin
Ten noorden van Nes ligt het Kwekerijbos en op korte afstand daarvan vindt u het duinreservaat 'Hagedoornveld'. Die twee terreinen staan centraal tijdens een excursie Bos en Duin. Zoals het altijd gaat met natuurexcursies: wat u ziet is sterk afhankelijk van het seizoen en het tijdstip van de dag waarop u op stap bent. Is het een jagende velduil? Is het de bloei van de kleine kever-orchis? Het is niet te voorspellen. Een ding is wel zeker: na deze excursie weet u veel van deze twee bijzondere landschappen op Ameland.
Duur: 1,5 uur, maximale groepsgrootte: 25 personen

 

Bos, strand en beklimming vuurtoren
We beginnen om 22.00 uur met een bos tocht door het bos bij de Vuurtoren. Terwijl we door het bos dwalen valt langzaam de schemering in.
Vervolgens neemt de gids u mee naar het strand. Het strand bij avond is altijd een bijzondere belevenis.
Om 24.00 uur zijn we bij de vuurtoren, deze wordt onder begeleiding van de gids beklommen. Eenmaal boven op de omloop, terwijl het vuurtorenlicht schijnt, beleven we de nachtelijke omgeving

 

Natuurlijk zijn er programma's op maat voor uw groep mogelijk! Vraag ernaar bij het centrum.

 
Exkursionsmöglichkeiten

Information und Buchung Tel. Nr. 0519-542737 oder via amelandermusea@planet.nl

Wattpraktikum
Zählen, Zeichnen, Bestimmen, Bunt ausmalen...; im Natuurcentrum ist ein gut ausgestatteter Arbeitsraum eingerichtet worden, in dem Gruppen sich sofort aktiv mit der Biologie und Geografie des Wattenmeeres beschäftigen können. Das Praktikum, speziell für Schulgruppen, wird durch die pädagogischen Mitarbeiter vom Natuurcentrum begleitet.
Dauer: 2 Stunden, maximale Gruppengröße: 25 Personen
 

Abendliche Waldwanderung
Am Abend zeigt sich der Wald von einer anderen Seite, man sieht andere Tiere, hört andere Geräusche und erlebt vielleicht einzigartige Situationen. Die abendliche Waldwanderung findet im Hollumer Wald im Schein des Leuchtturmes statt, welche in den Sommermonaten auch mit einer Ersteigung des Turmes kombiniert werden kann. Es wird sehr dunkel im Wald, nehme deshalb eine Taschenlampe mit.
Dauer 1,5 Stunden, maximale Gruppengröße 25 Personen.


Der Entenfang
Die Methode ist Jahrhunderte alt um in einem Entenfang diese Tiere zu fangen. Jahrhunderte alt ist auch der 'Nassaukooi' auf Ameland: er wurde in 1705 durch die Prinzessin von Oranje, Amalia van Anhalt Dessau, angelegt. Auch heute noch läuft ein Entenfänger dort lang und halten sich Enten in der Anlage auf. Wer den Entenfang besucht, bekommt auf eine fesselnde Art Kenntnis von diesem sehr besonderen, alten Handwerk. Sie finden den Entenfang am Kooiplaats bei Buren.
Dauer: 1,5 Stunden, maximale Gruppengröße: 50 Personen.
 
Exkursion Was ist Watt?
Stiefel oder Gummischuhe anziehen und den Deich überschreiten: wer Ameland besucht, darf eigentlich nicht die Insel verlassen, ohne einmal über das Watt gelaufen zu sein. Das Natuurcentrum organisiert Wattwanderungen, bei denen die Entstehung, der Umgang mit dem Watt, die Bedrohungen und die enormen Werte, die die Natur im Wattenmeer beherbergt, zentrales Thema sind. Grabe einmal mit in den Wattboden und entdecke, welcher Reichtum an tierischem Leben sich darin befindet. Schaue auch mit nach den Vögeln, die hier nach Nahrung suchen.
Dauer: 1,5 Stunden, maximale Gruppengröße: 25 Personen.
 
Exkursion Nordseestrand
Der Strand... ist er nicht zum Sonnen da? Ja, aber man dort viel mehr entdecken. Was zum Beispiel? Das wird während einer Exkursion deutlich, die das Natuurcentrum auf dem Strand von Ameland organisiert. Der Natur vom Strand und vom Meeresufer schenken wir alle Andacht. Aber auch die besonderen Dinge, die man entlang der Wasserlinie findet: Weichtiere, Schalentiere, Quallen, Seesterne und auch…..Schampooflaschen aus China werden wir entdecken.
Dauer: 1,5 Stunden, maximale Gruppengröße: 25 Personen

 

Exkursion Oerd
Eins der schönsten Dünengebiete von Ameland ist das Oerd. Es bietet eine sehr abwechselungsreiche Dünenlandschaft, mit hohen Dünenkuppen und tief liegenden Dünentälern. Das Natuurcentrum organisiert eine Wanderung durch das Oerd, bei der Sie die hier vorhandene Fauna kennenlernen – Brutvögel, wie die Silbermöwe, die Eiderente, der Steinschmätzer und der Wiesenpieper – und die Flora – die prächtige Dünenvegetation, die im Frühjahr selbst Orchideen erblühen lässt.
Dauer: 1,5 Stunden, maximale Gruppengröße: 25 Personen.
 
 
Exkursion Schleppnetzfischen am Strand
Garnelen, Krabben, Plattfische, Quallen, Sandaale, Einsiedlerkrebse und Seesterne... sie gehören alle zum Fang, den man mit einem Schleppnetz (Kor) entlang des Strandes einholen kann. Ein 'Kor' ist ein Fischernetz, das um Ameland herum von Fischerbooten benutzt wird. Das  Natuurcentrum hat ein kleines ‘Kor’ angefertigt, welches auf findige Art und Weise vom Strand ins Wasser gezogen wird. Besonders in der zweiten Hälfte des Sommers werden hiermit ganz besondere Fänge erzielt. Von den Fängen wird während der Exkursion auf dem Strand ein Aquarium befüllt, welches ein fesselndes Bild vom Leben direkt vor der Ameländer Küste liefert.  
Dauer: 1,5 Stunden, maximale Gruppengröße: 25 Personen
 
Exkursion Wald und Dünen
Im Norden von Nes liegt der Forstwald und in kurzem Abstand davon finden Sie das Dünenreservat 'Hagedoornveld'. Die zwei Gebiete stehen während der Exkursion Wald und Dünen im Mittelpunkt. Wie in allen Naturexkursionen ist das, was Sie sehen werden, stark abhängig von der Saison und der Tageszeit, in der Sie unterwegs sind. Ist dort eine jagende Feldeule? Ist das dort nicht eine Blüte der kleinen Zweibattorchidee? Man weiß vorher nicht, was einen erwartet. Eins ist jedoch sicher: Nach dieser Exkursion wissen Sie eine ganze Menge über diese zwei besonderen Landschaften auf Ameland.  
Dauer: 1,5 Stunden, maximale Gruppengröße: 25 Personen
 

Natürlich können auch Programme speziell für Ihre Gruppe zusammengestellt werden! Fragen Sie einfach im Natuurcentrum nach.